Dokument - obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny - jest przygotowywany corocznie. Przyjęte założenia makroekonomiczne i fiskalne zostały oparte o założenia projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

"Na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 37,9%, a następnie wzrośnie do 44,3% w 2027 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55%., który określony jest w ustawie o finansach publicznych. Powodem wzrostu jest zwiększenie wydatków na obronność i bezpieczeństwo, a także na wsparcie dla rodzin czy finansowanie służby zdrowia" - czytamy w komunikacie.

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wzrośnie do 49,3% w 2023 r., a następnie - w okresie objętym prognozą Strategii - wzrośnie do 58,7% Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60%, zawarta w traktacie o funkcjonowaniu UE, nie zostanie przekroczona w horyzoncie Strategii.

Założony w projekcie budżetu na 2024 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa wynosi 66,5 mld zł, tj. 1,76% PKB. Zakłada się, że koszty obsługi długu nieznacznie przekroczą 2% PKB w 2027 r.

Celem Strategii pozostaje minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem. Utrzymane zostały także zadania służące wykonaniu celu Strategii, związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Dla realizacji celu strategii w latach 2024-2027 przyjęto m.in., że:

- utrzymane zostanie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka;

- głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy;

- udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25%, z możliwością przejściowych odchyleń wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych;

- utrzymywana będzie średnia zapadalność krajowego długu Skarbu Państwa na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, a całego długu co najmniej 5 lat, z uwzględnieniem możliwości przejściowych odchyleń, wynikających z uwarunkowań rynkowych lub budżetowych.