Tegoroczny egzamin maturalny przeprowadzono w Formule 2023.

Przystąpiło do niego w głównym terminie 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) 1 oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2024 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1) w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz (c) wybranego języka obcego nowożytnego 2) w części ustnej z: (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej oraz części ustnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Ponadto Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Jak informuje CKE, tegoroczny egzamin maturalny w terminie głównym zdało 84,1 proc. osób, które do niego przystąpiły.

Pozostałym absolwentom w liczbie 40.029 egzaminu maturalnego zdać się nie udało.

Z tego grona niespełna 26 tys. absolwentów ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Pozostałe ponad 13 tys. uczniów, którzy nie zdali matury z co najmniej dwóch przedmiotów takiego prawa mieć nie będzie.

Dość wyraźnie lepszy wynik uzyskali na egzaminie maturalnym uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących (88,6 proc. zdało), aniżeli 5-letnich techników (78,1 proc.).

Spośród 229 absolwentów ukraińskich, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego nie zdało go zdało go 22,3 proc. 9,2 proc. nie zdało go z więcej niże jednego przedmiotu.